2011. október 17., hétfő

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

TÁJÉKOZTATÁS 2011. szeptember 01. napjától a bérpótló juttatás helyébe lépőfoglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy,
- akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,
feltéve, hogy
- a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át: 25.650,- Ft-ot, vagyona nincs, és
- keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint legfeljebb harmincegy napra létesített munkaviszony keretében végzett munkát - nem folytat.
A támogatás havi összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, azaz 28.500,- Ft.
Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek,
 • aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
 • aki gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • aki gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
 • aki az foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többszörösen módosított 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
 • aki katonai szolgálatot teljesít,
 • aki közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
 • aki az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,
 • aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. §. (4) – (6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így különösen, ha nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,
 • aki keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszonyt 90 napot meg nem haladó időtartamra létesítette, továbbá ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát,
 • akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította.
A fentieken túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek
 • aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,
 • akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából,
 • aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,
 • aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a bérpótló juttatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban
 • közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
 •  keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – folytatott, vagy
 • munkaerő-piaci programban vett részt, vagy
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van.
 Ha a jogosult
 • 90 napnál nem hosszabb időtartamra létesített jogviszony alapján keresőtevékenységet végez, a jogviszony fennállásának időtartama alatt,
 • közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy
 • olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt
 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel.
A 2011. augusztus 31-én bérpótló juttatásra jogosult személyek 2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos lesz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése